Enskilda vägar

I Sverige finns 430 000 km enskild väg, vilket är den avgjort största delen av det svenska vägnätet. Det är vägar som inte är allmän väg, och som en väghållare ansvarar för.

I Sverige finns ungefär 430 000 km enskild väg. Den som ansvarar för en väg kallas väghållare. Totalt finns det 60 000 väghållare i landet. Om flera fastigheter är belägna vid en väg har de boende oftast bildat en vägförening som är väghållare och ansvarar för skötseln av vägen. Det kan också vara en enskild markägare, eller en grupp av markägare, som är väghållare. Det är dock inte alltid väghållaren som bestämmer vilka regler som gäller på vägen. I vissa frågor är det länsstyrelsen som bestämmer.

Det finns tre typer av enskilda vägar.

  • Vägar med statsbidrag. 75 000 km enskilda vägar får ett bidrag per kilometer väglängd. I gengäld måste väghållarna, som är 24 000 till antalet, hålla vägarna öppna för allmän trafik. Ansökan om bidrag för enskild väg finns här.
  • Övriga vägar som leder till bebodda fastigheter.
  • Övriga enskilda vägar utgör mer än hälften av den totala längden. Det rör sig framför allt om skogsbilvägar.Enskild väg-skylt

Det går enbart att få bidrag för en väg vars årsdygnstrafik eller säsongsdygnstrafik överstiger 25 fordon, även om undantag från denna regel kan beviljas i vissa fall.  Det går inte att få bidrag om det finns en annan väg som kan tillgodose behovet lika bra eller bättre. Det är tillåtet att begränsa trafiken eller stänga av trafiken, exempelvis under tjällossningen, och ändå fortsätta få bidrag för vägen. För detta krävs dock att man rapporterar avstängningen till Trafikverket i den region där man bor.

En enskild väg känns igen på att den har en skylt med svart text, mot gul bakgrund och med röd pil. Det är tillåtet att köra på dessa vägar om annat ej anges. De kan dock sakna vägmärken, och standarden på vägarna är ofta ganska låg.